Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening door mr. R. Wilbrink, notaris te Hengelo (OV)

Artikel 1

Kamphuis Notariskantoor is de handelsnaam waaronder mr. R. Wilbrink zijn onderneming drijft, die tot doel heeft de uitoefening van de notariŽle rechtspraktijk alsmede het verlenen van notarieel-juridisch advies. De onderneming is gevestigd te Hengelo (OV).

Artikel 2

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kamphuis Notariskantoor aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

- Indien enig beding van deze algemene voorwaarden of van de verleende opdracht nietig zou zijn of zou worden vernietigd, blijft de opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand. Alsdan zal een beding gelden met de strekking die het nietige of vernietigde beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kamphuis Notariskantoor, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

De uitvoering van de verleende opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4

Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Kamphuis Notariskantoor opgemaakte concept-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Artikel 5

- Iedere aansprakelijkheid van Kamphuis Notariskantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

- Indien en voor zover om welke reden ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Kamphuis Notariskantoor voor de verleende opdracht heeft gedeclareerd of nog zal declareren, met een maximum van tweeduizend vijfhonderd euro (Ä 2.500,-) inclusief omzetbelasting.

Artikel 6

De hiervoor in artikel 5 gestelde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Kamphuis Notariskantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar in de uitoefening van de verleende opdracht gebruikte apparatuur, gegevensbestanden, software, registers of welke andere zaken dan ook, niets uitgezonderd.

Artikel 7

Indien ten behoeve van de uitvoering van de verleende opdracht door Kamphuis Notariskantoor derden door haar moeten worden ingeschakeld zal zulks zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever plaatsvinden. Kamphuis Notariskantoor is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 8

Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Kamphuis Notariskantoor bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

Artikel 9

Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Kamphuis Notariskantoor voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Kamphuis Notariskantoor gehouden die derde er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Artikel 10

- Indien de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij Kamphuis Notariskantoor daarvan binnen twee (2) maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer erop kan doen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

- Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van ťťn (1) jaar na de overeenkomstig het vorenstaande gedane kennisgeving.

- De opdrachtgever is gehouden Kamphuis Notariskantoor te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Kamphuis Notariskantoor te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 11

Vorderingen op Kamphuis Notariskantoor voortvloeiend uit ten overstaan van mr. R. Wilbrink of diens plaatsvervanger verleden akten kunnen niet aan derden worden gecedeerd of verpand.

Ingeval vorenbedoelde vorderingen desondanks toch aan derden zijn gecedeerd of verpand zal zulks ten opzichte van Kamphuis Notariskantoor geen enkel rechtsgevolg hebben.

Artikel 12

Uitsluitend Nederlands Recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Kamphuis Notariskantoor en haar opdrachtgever(s). Geschillen zullen uitsluitend door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. In eerste instantie is steeds de rechter te Almelo bevoegd.

Artikel 13

- De betalingstermijn voor honoraria en al hetgeen daartoe behoort, zoals bijvoorbeeld verschotten en Omzetbelasting, bedraagt acht (8) dagen gerekend vanaf de datum waarop de declaratie is gesteld.

- Ingeval tijdige betaling conform het hierboven gestelde achterwege blijft, is deswege een extra vergoeding verschuldigd ter grootte van de alsdan geldende wettelijke rente, zulks berekend over iedere dag van de te late betaling. Tevens heeft Kamphuis Notariskantoor het recht aanmaningskosten in rekening te brengen, danwel de vordering ter incasso uit handen te geven.

- Kamphuis Notariskantoor heeft het recht om ook voor, tijdens en na de uitvoering van de verleende opdracht al dan niet periodiek gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van honorarium, verschotten en andere kosten gemaakt ten behoeve van cliŽnt, bij cliŽnt in rekening te brengen alsook om zekerheidstelling te verlangen voor de voldoening van zijn verplichtingen.

- In geval een opdracht door meerdere cliŽnten is verstrekt, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk tot voldoening van de nakoming van het door Kamphuis Notariskantoor in rekening gebrachte.

Artikel 14

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Almelo en kunnen ook worden geraadpleegd op www.kamphuisnotariskantoor.nl